-8℃~-32℃

NITRO-DRY

¥12,000(10g)

MARVEL LQD-03

¥8,000(80㏄)

MARBEL-03

¥8,000(50g)

BASE MISSION LQD-03

¥4,000(100㏄)

BASE MISSION-03

¥3,000(180g)

HP-LQD DRY

¥8,000 (30cc)

HPB-DRY

¥10,000(10g)

RSD DRY

¥5,000(50g)

HPP-DRY

¥8,000(15g)

SHF-03

¥ 3,200(100g)

NF-03

¥1,800(80g) ¥3,000(200g)

SHF-03 LQD

¥5,200(80cc)

LF-03 LQD

¥4,200(80cc)

TS-NF-03

¥2,500(80g) ¥3,900(200g)

NF-03 LQD

¥3,200(100cc)